J e u d e B o u l e s L A D D E R donderdag, september 25, 2014  
  Spelers 2014 totaal vorige p.mnd 4-9 11-9 18-9 25-9   kado mnd  
mnden 2014 36 37 38 39   2014  
1 Len B.   572,50 516,50 56,00 35,50 20,50       572,50 sep  
2 Jan vd B.   570,00 499,50 70,50 38,00 13,00 19,50     570,00 sep  
3 Selma Z.   552,50 461,00 91,50 16,00 23,50 22,00 30,00        
4 Nies B.   539,50 498,00 41,50   18,50 23,00          
5 John S   532,50 443,00 89,50 17,00 29,00 7,50 36,00        
6 Ben v. L.   531,50 469,50 62,00   27,00   35,00        
7 Bert Z.   515,00 463,00 52,00 18,50 2,50 3,00 28,00        
8 Kees D.   513,00 453,50 59,50 24,00 8,00 13,00 14,50        
9 Tineke R.   507,50 457,50 50,00   40,00   10,00        
10 Berta R.   496,00 378,00 118,00 29,00 25,00 26,00 38,00        
11 Ton V.   490,50 413,00 77,50 7,00 31,00   39,50        
12 Lia den H.   487,50 419,50 68,00 10,00 34,50   23,50        
13 Jan B.   483,00 431,50 51,50   38,50 13,00          
14 An D.   468,00 439,00 29,00 24,00 5,00            
15 Marjan L.   461,00 412,00 49,00 27,00 11,00 11,00          
16 Ans V.   455,00 385,50 69,50 29,00 38,50   2,00        
17 Marianne K.   437,50 431,50 6,00 5,00     1,00        
18 Henri S.   424,00 364,00 60,00 8,50 2,50 28,00 21,00        
19 Jeannette T.   383,00 383,00 0,00                
20 Emmy P.   379,00 338,50 40,50 35,50     5,00        
21 Ria P.   353,50 319,50 34,00       34,00        
22 Henri Kn.   350,50 317,50 33,00 18,50 7,00 7,50          
23 Jan Br.   342,50 326,50 16,00   16,00            
24 Ria de L.   319,00 247,50 71,50 22,00 18,50   31,00        
25 Conne N.   298,00 252,00 46,00 20,50     25,50        
26 Theo L.   290,00 229,25 60,75 34,00 27,00 21,00 39,50   222,00 feb  
27 Henny Kr.   284,00 196,50 87,50 8,50 41,50 4,50 33,00        
28 Bert M.   276,50 216,00 60,50   41,50   19,00        
29 Jeanne v V.   260,50 216,50 44,00   32,00   12,00        
30 Anneke B.   255,50 223,50 32,00   16,00 13,00 3,00        
31 Nel M.   227,00 181,50 45,50   12,00 17,00 16,50        
32 Gerard L.   218,00 191,00 27,00 11,50 27,00 4,50 11,00   124,00 jan  
33 Piet S.   205,25 171,75 33,50 31,00 36,00       301,00 mrt  
34 Elsa de H.   201,00 189,50 11,50 11,50              
35 Koos P.   199,75 199,75 0,00           123,00 jan  
36 John vd D.   178,00 158,00 20,00 13,50 2,50 17,00 7,00   287,50 mrt  
37 Frits K.   173,00 139,00 34,00 20,50 16,00 15,00 16,50   345,50 apr  
38 Ton Z.   166,00 110,50 55,50 3,50 33,00 10,00 9,00        
39 Jaap K.   151,50 110,00 41,50 15,00 37,00 26,00 5,00   395,50 mei  
40 Koen de G.   148,25 105,25 43,00 32,50 10,00 29,00 14,50   432,00 juni  
41 Tom B.   128,25 128,25 0,00           203,00 feb  
42 Carl B.   124,00 77,50 46,50 29,00 2,50 2,00 13,00        
43 Hanny v. K.   123,00 123,00 0,00                
44 Magda H   114,50 63,00 51,50 26,00     25,50        
45 Ria de G.   112,00 90,50 21,50 2,00     41,00   425,50 juni  
46 Ineke K.   104,50 49,50 55,00 6,00 6,00 6,00 37,00        
47 Heidi Groppe   96,50 47,00 49,50   20,50 1,00 28,00        
48 Rick G.   87,00 73,00 14,00   14,00            
49 Greetje P.   85,50 85,50 0,00           413,00 mei  
50 Jaap B   75,00 66,00 9,00 1,00     8,00        
51 Co v R.   73,25 21,25 52,00 37,00 34,50 9,00 23,50   459,00 juli  
52 Ada D.   65,75 21,25 44,50 24,00 9,00 28,00 28,00   489,50 juli  
53 Wil Zw.   64,50 64,50 0,00                
54 Piet P.   62,50 62,50 0,00                
55 Annie F.   54,00 54,00 0,00                
56 Marian W.   53,75 0,00 53,75 32,50 30,00 26,00 19,00   521,50 aug  
57 Annie S.   53,25 21,50 31,75   22,00 19,50 22,00   392,00 apr  
58 Han V.   45,00 45,00 0,00                
59 Nel v Soest   43,50 18,00 25,50 3,50   17,00 5,00        
60 Jacques M.   42,50 42,50 0,00                
61 Rob W.   40,00 0,00 40,00 13,50 23,50 24,00 19,00   550,00 aug  
62 Arie N.   21,50 21,50 0,00                
63 Thijs de K.   12,00 12,00 0,00                
64 Lies T.   8,00 8,00 0,00                
      16386,00 13953,25 2432,75 741,00 903,00 463,00 829,00        
                           

 

Korfbalcompetitie

Eerstvolgende wedstrijd KCC/CK Kozijnen 1 nog onbekend.

KangoeroeKlup Logo

Korfbal Kids logo

KCCWebshopvierkant

Zoeken

Social media

Follow KCCkorfbal on Twitter

Instagram

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties