Uitnodiging en agenda
voor de Algemene Ledenvergadering van
Korfbal Combinatie Capelle

Het Bestuur nodigt voor deze vergadering uit:
alle leden en/of hun wettelijke vertegenwoordigers en alle begunstigers. Alle leden die op 1 december 2018 de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt hebben stemrecht.

Datum:            04 januari 2019 
Inloop:            19:30 uur: inloop & tekenen presentielijst
Aanvang:        19:45 uur
Locatie:           Kantine KCC/SO natural

 AGENDA

  1. Opening en terugblik op het seizoen 2017 – 2018
  2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 05 januari 2018
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Exploitatie 2017/2018 en balans per 30 juni 2018
  5. Rapportage kascontrolecommissie
  6. Decharge penningmeester
  7. Begroting 2018/2019
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Machtiging
Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid machtigen tot het uitbrengen van een stem, indien hij/zij verhinderd is de vergadering bij te wonen. Deze machtiging dient schriftelijk te geschieden en ieder gemachtigd lid kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

Korfbalcompetitie

Eerstvolgende wedstrijd KCC/CK Kozijnen 1 nog onbekend.

KangoeroeKlup Logo

Korfbal Kids logo

KCCWebshopvierkant

Zoeken

Social media

Follow KCCkorfbal on Twitter

Instagram

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties